Kim
jesteśmy ?

Założycielem firmy był Mieczysław Sierzan, jeden z najlepszych specjalistów z zakresu BHP w Polsce, a ponadto autor ponad 50 publikacji dotyczących BHP w zakresie przepisów prawnych oraz zabezpieczeń stanowisk pracy. Współpracował z ogromnym autorytetem w dziedzinie BHP, jakim był dr inż. Antoni Gilewicz.
Historia Przedsiębiorstwa usług BHP i Doradztwa Technicznego „SEMEX” oraz ośrodka szkoleniowego „ERGOS” liczy ponad 40 lat. Działalność w branży szkoleń BHP zaczęliśmy już w latach 70., gdy ośrodek szkoleniowy „ERGOS” działał przy Federacji Związków Zawodowych Budownictwa Energetycznego w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 4/6.
Dziś SEMEX jest prężnie rozwijającą się firmą o ogólnopolskim zasięgu z pełnym portfolio klientów ze wszystkich branż od budownictwa po energetyke , podmioty publiczne i samorządzowe , firmy IT , handlowe , produkcyjne , usługowe , szkoły , kopalnie , stocznie i wiele innych.
Właściciel – Kamil Sierzan to warszawski prawnik , wybitny specjalista z zakresu prawa pracy oraz wypadków przy pracy a cały zespół to osoby całkowicie oddane swojej pasji jaką jest szerzenie kultury bezpieczeństwa pracy.
Naszą główną siedzibą jest Warszawa, natomiast dysponujemy też siecią placówek partnerskich w każdym województwie, co pozwala nam na obsługę firm z całego kraju.
Dzięki temu, że zatrudniamy tylko wykwalifikowanych specjalistów z minimum 5-letnim doświadczeniem, których wiedza i kompetencje są przez nas weryfikowane, możemy Państwa zapewnić o najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.
Nasza oferta to przede wszystkim stała obsługa firm w zakresie bhp  a także szkolenia bhp , usługi bhp I ppoż, a także doradztwo prawne I techniczne w zakresie prawa pracy I kadr. W ciągu ponad 50 lat obecności na rynku zdążyliśmy zbudować wizerunek firmy godnej zaufania I w pełni profesjonalnej.

Nasi klienci to między innymi:

Oferta

W ramach kompleksowej obsługi (outsourcingu) BHP:

– Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
– Prowadzimy dokumentacje powypadkowe każdego rodzaju,
– Sporządzamy wszelkie instrukcje i inne dokumenty wynikające z przepisów,
– Współdziałmy z klientem przy wdrażaniu ISO, OHSAS itp.
oraz
Pełen zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę w ramach umowy stałego nadzoru BHP (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późń. zm)
Czytaj dalej...

  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
  • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
  • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
  • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
  • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
  • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
  • Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
  • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
   • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
   • 

podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
  • Uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
  • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Zgodnie z artykułem 209 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapraszamy do uczestnictwa w jednodniowych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę min. lekarzy, czynnych ratowników medycznych jak również instruktorów pierwszej pomocy. Oprócz szkolenia, proponujemy Państwu pomoc w doborze odpowiedniego rodzaju sprzętu pierwszej pomocy dostosowanego do wykonywanego rodzaju działalności, a także inne szkolenia, których program możemy opracować wraz z pracodawcą.

Szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zgodnie z artykułem 209 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowedzialną za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Zapraszamy do uczestnictwa w praktycznych jednodniowych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę min. pracowników służb Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspektorów Ochrony Ppoż.
W ramach szkolenia zorganizujemy symulację pożaru i jego gaszenie a także przeprowadzimy próbną ewakuację w budynku.

Usługi w zakresie Ppoż

 • Wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • Naprawa, legalizacja i konserwacja gaśnic, agregatów gaśniczych,
 • Przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży,
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”,
 • Sporządzanie „Dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem”,
 • Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • Informacje na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych,
 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż,
 • Przygotowywanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez PSP,
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych,
 • Audyt w zakresie ppoż.

Usługi w zakresie BHP

 • szkolenia wstępne I okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • doraźne opracowywanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.,
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych,
 • opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń,
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
 • ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP oraz sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań naprawczych,
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP,
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP,
 • audyty stanu BHP,

Kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  PU BHP i DT SEMEX OS ERGOS ul. Kabacki Dukt 14 
02-781 Warszawa
  NIP: 951 229 89 41
  Konto: ALIOR Bank S.A 90 2490 0005 0000 4500 4810 8430
  email: semex@semex-bhp.pl, tel. 698 742 742 lub 603 875 604