Cele i wartości
SEMEX-BHP

Założycielem firmy był Mieczysław Sierzan, jeden z najlepszych specjalistów z zakresu BHP w Polsce, a ponadto autor ponad 50 publikacji dotyczących BHP w zakresie przepisów prawnych oraz zabezpieczeń stanowisk pracy. Wieloletni wykładowca akademicki i pasjonat.

Historia Przedsiębiorstwa usług BHP i Doradztwa Technicznego „SEMEX” oraz ośrodka szkoleniowego „ERGOS” liczy ponad 50 lat. Działalność w branży szkoleń BHP zaczęliśmy już w latach 70′, gdy ośrodek szkoleniowy „ERGOS” działał przy Federacji Związków Zawodowych Budownictwa Energetycznego w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 4/6.

Dziś SEMEX jest prężnie rozwijającą się firmą o ogólnopolskim zasięgu z portfolio klientów ze wszystkich branż od budownictwa po energetykę, podmioty publiczne i samorządowe, firmy IT, handlowe, produkcyjne, usługowe, szkoły, kopalnie, stocznie i wiele innych.

Z chęcią podejmujemy nowe wyzwania i pomagamy naszym klientom wypełniać obowiązki prawne w zakresie BHP oraz ułatwiamy znalezienie złotego środka pomiędzy dostosowaniem się do przepisów i efektywnym działaniem na rynku.

Obecnie zarządzający Grupą SEMEX Kamil Sierzan to nie tylko Główny Specjalista ds BHP i wykładowca akademicki ale też aktywny prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy oraz wypadków przy pracy a cały nasz zespół to osoby całkowicie oddane swojej pasji jaką jest szerzenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy.

Naszą główną siedzibą jest Warszawa, natomiast dysponujemy też siecią placówek partnerskich w każdym województwie, co pozwala nam na kompleksową obsługę podmiotów z całego kraju.

Dzięki temu, że zatrudniamy tylko wykwalifikowanych specjalistów z minimum 5-letnim doświadczeniem, których wiedza i kompetencje są przez nas weryfikowane, możemy Państwa zapewnić o najwyższej jakości świadczonych usług.

Nasza oferta to przede wszystkim stała obsługa firm w zakresie bhp a także szkolenia bhp, usługi bhp i ppoż, a także doradztwo prawne i techniczne w zakresie prawa pracy i kadr. W ciągu ponad 50 lat obecności na rynku zdążyliśmy zbudować wizerunek firmy godnej zaufania i w pełni profesjonalnej.

Nasze wartości to niezmiennie:

elastyczność, proaktywność, skuteczność i zaangażowanie.

Serdecznie zapraszam do współpracy, Kamil Sierzan

Serdecznie zapraszam
do współpracy,
Kamil Sierzan

Nasi klienci to między innymi:

Sokołów
Logo UNIVEG Poland
Logo aldesa
Logo Franke
Logo Geokat
Logo Inter Consulting
Logo Tender
Logo CenterNet mobile
Logo TLB Spółka Akcyjna
Logo SOWA Druk na życzenie
Główny Urząd Statystyczny
Logo S+B Gruppe
Logo Porty Lotnicze
Logo Cobi
Logo Zepter international
Logo Wolters Kluwer
Logo Konsorcjum Stali S.A.
Logo alstor
Logo HalSystem
Logo Adecco
Logo Siemens
Logo Polimex Mostostal
Logo P&G
Logo Pirs creative lab
Logo fl tax
Logo MONTING
Logo Alfa Trading Company
Logo ExpoSped
Logo kompan.pl
Logo Sodexo
Logo Develey
Logo Hoya
Logo ILHO PL S.A.
Logo vileda
Logo media mocni
Logo Vikersonn
Logo Techni
Logo databroker
Logo enamor international
Logo SIG
Logo PGE
Logo Act
Logo Studencka spółdzielnia pracy universitas
Skanska
Logo tayio
Logo Foksal XVIII
Logo HERT
Logo Lumax
Logo Asstra
Logo landiys gyr
Logo GDDKiA
Logo Miasto Stołeczne Warszawa
Logo Cukiernia Meryk
Logo Castrol
Logo Ghelamco
Logo Polnord
Logo communication service
Logo Impel
Logo ROKO
Logo teka

Oferta

W ramach kompleksowej obsługi (outsourcingu) BHP:

– Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
– Prowadzimy dokumentacje powypadkowe każdego rodzaju,
– Sporządzamy wszelkie instrukcje i inne dokumenty wynikające z przepisów,
– Współdziałmy z klientem przy wdrażaniu ISO, OHSAS itp.

oraz

Pełen zakres czynności wykonywanych przez naszą firmę w ramach umowy stałego nadzoru BHP (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późń. zm)
Czytaj dalej...

  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
  • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
  • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
  • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
  • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
  • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
  • Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,
  • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
   • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
   • 

podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
  • Uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
  • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Usługi w zakresie BHP

 • szkolenia wstępne I okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • doraźne opracowywanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.,
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych,
 • opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń,
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
 • ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP oraz sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań naprawczych,
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP,
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP,
 • audyty stanu BHP,

Grafika , znak paragrafu

Usługi Prawne i Audytowe

 • bieżące doradztwo prawne (możliwa porada adhoc 24h)
 • audyty stanu bhp
 • audyty akt osobowych
 • sporządzanie regulaminów pracy i innych aktów wewnętrznych wynikających z obowiązujących przepisów
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
 • audyty korporacyjne

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Zgodnie z artykułem 209 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapraszamy do uczestnictwa w jednodniowych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę min. lekarzy, czynnych ratowników medycznych jak również instruktorów pierwszej pomocy. Oprócz szkolenia, proponujemy Państwu pomoc w doborze odpowiedniego rodzaju sprzętu pierwszej pomocy dostosowanego do wykonywanego rodzaju działalności, a także inne szkolenia, których program możemy opracować wraz z pracodawcą.

Szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zgodnie z artykułem 209 Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowedzialną za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Zapraszamy do uczestnictwa w praktycznych jednodniowych szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę min. pracowników służb Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspektorów Ochrony Ppoż.
W ramach szkolenia zorganizujemy symulację pożaru i jego gaszenie a także przeprowadzimy próbną ewakuację w budynku.

Usługi w zakresie Ppoż

 • Wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • Naprawa, legalizacja i konserwacja gaśnic, agregatów gaśniczych,
 • Przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży,
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”,
 • Sporządzanie „Dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem”,
 • Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • Informacje na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych,
 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż,
 • Przygotowywanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez PSP,
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych,
 • Audyt w zakresie ppoż.

Kontakt

  PU BHP i DT SEMEX OS ERGOS ul. Kabacki Dukt 14 02-798 Warszawa
  NIP: 951 229 89 41
  Konto: ALIOR Bank S.A 90 2490 0005 0000 4500 4810 8430
  email: semex@semex-bhp.pl,
  tel. 698 742 742 lub 603 875 604